Oferta

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powrót

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:

  • na bieżąco obsługujemy i reprezentujemy wykonawcę w kontaktach z zamawiającym,
  • analizujemy zgodność z prawem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz czynności zamawiającego,
  • doradzamy w zakresie wykorzystania przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej oraz pomagamy w ich sporządzaniu,
  • udzielamy zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławcza i właściwymi Sądami Okręgowymi.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi i nadzoru procedury udzielania zamówień publicznych, sporządzania środków ochrony prawnej oraz w zastępstwie prawnym przed Krajową Izbą Odwoławczą.